શરીરના કોઈપણ હિસ્સામાં દુખતું હોય તો હવે ડોક્ટર પાસે જવાની જરૂર નથી, આ ખાસ રીતે ચૂર્ણ ઘરે જ બનાવીને કરો માલિશ, મળી જશે 100% રાહત…

In general, today everyone is troubled by pain in the body.  For which he keeps on coming up with new solutions every day, but it does not make any difference.

શરીરના કોઈપણ હિસ્સામાં દુખતું હોય તો હવે ડોક્ટર પાસે જવાની જરૂર નથી, આ ખાસ રીતે ચૂર્ણ ઘરે જ બનાવીને કરો માલિશ, મળી જશે 100% રાહત…

At the same time, many people ignore this pain, which later takes the form of a major disease.  Which can also be fatal.  In that case, you need to find a specific solution, which is not harmful to you and can give you relief.

However, let us tell you that there are many such things in our kitchen that can help in removing the pain of our body.

In such a situation, in today's special article, we are going to tell you about such a powder, which gives relief in many types of pain and at the same time there is no harm in it.  So let's know about this powder and what diseases it cures.

To make this powder, first of all take fenugreek seeds, ginger, turmeric, ashwagandha (take 100 grams of each of the above items), take 5 grams parsley, 5 grams cumin seeds and make a powder by grinding it.  Now store it in an airtight container, then you can use it whenever you want.

If you have problems like arthritis, difficulty in climbing CDs, difficulty in moving your fingers, or difficulty in walking, then they should consume this churna 10 to 15 minutes before a meal or snack.

To use it, if you do not have diabetes, then you can lick it by adding honey.  If you do not feel like eating this way, then you can consume it by mixing it in lukewarm water.  This will get rid of the above problems.

If you are having dental problems and you are having toothache then you should suck cloves.  Because the bitterness present in it removes the insects present in the teeth.  Which gives relief in toothache.  You can also make clove powder with it and press it on the toothache.

If your children have frequent abdominal pain or bloating, then you can use hing.  Actually the elements present in asafoetida help you in reducing this problem.

To use it, take some water and add asafoetida in it.  Then massage it on the stomach to get relief from stomach problems.  If older people are also facing stomach problems, then they should also take the above measures, just take asafetida in large quantity.

તરત ગેસ મટાડવાનો 100 ટકા અસરકારક ઉપાય

ખાલી 30 જ મિનિટમાં તમારા પેટનો વર્ષો જૂનો કચરો કરો સાફ ને સાથે જાણો કબજિયાતનું વિજ્ઞાન.

If you use the above powder to get relief from pain, then keep in mind that the suffering person should not use any kind of sour thing.  Because these things will increase your pain and your problem will not go away.

સંપૂર્ણ માહિત ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post

Reviews