નયણાંકોઠે આ રીતે બેસીને 1-2 ગ્લાસ પાણી પીવો, તેનાથી શરીરમાં થશે આટલા ફાયદા, નરણાકોઠે પાણી પીતા લોકો જરૂર વાંચે આ લેખ

Human body can survive for some time without food but only for few hours without water.  So water is the main part of our life requirement

સવારે ઉઠીને આ રીતે બેસી વાસી મોંએ પીય લો 1-2 ગ્લાસ પાણી, તેનાથી શરીરમાં થશે આવા અણધાર્યા અઢળક અને અદ્દભુત ફાયદાઓ. જાણીલો આ ખાસ માહિતી.

Human body can survive for some time without food but only for few hours without water.  So water is the main part of our life requirement.  About 10 to 12 glasses of water must be drunk in a day.  And about 70% of our body needs water.  Waking up in the morning and drinking water from Narana Kotha is very beneficial.  Drinking one to two glasses of warm water in the morning is very beneficial for the body.  If breakfast is taken 30 minutes after drinking this much water, then the body becomes energetic and remains energetic throughout the day.

Here below we have told you some methods and rules, if you sit in the morning and drink stale mouth water according to some rules, then you will find the result unbelievable.  And you will surprise yourself with its miraculous benefits.  So let's know about its benefits as well as know the method and rules of sitting.

1) Keeps the mind active: - By sleeping throughout the night, our mind remains calm and cool.  To activate it, we should drink water every morning.  So as to be able and active to do the best work during the day.  By consuming water in this way, stress will be removed and fatigue will be removed.

2) Increase immunity:- Water is very important to keep the body healthy because water helps in maintaining the fluid balance in the body.  Drinking water on an empty stomach strengthens the immune system.  So you can fight many diseases and infections

3) Improvement on the face: - By drinking water in the morning, the dirt of the body comes out and in this way the blood becomes completely pure.  So the skin becomes very healthy.  If you have acne or spots on your face due to oily skin, then you should drink three to four glasses of water in the morning to get rid of this problem.  Then the beauty of the face will shine.

4) Relief from headache: - If less water is drunk during the day, it can cause many diseases in the body and skin.  Due to which sometimes headache also occurs.  If you wake up in the morning and drink water regularly, then the headache will go away.  Often, drinking less water also increases the headache.

5) Formation of new cells: - By drinking water on an empty stomach in the morning, you remain active and new cells are also formed.  Muscles get stronger.  Water works to increase blood clotting.  Therefore, energy is transferred to the body and oxygen is also available in greater quantity.

6) Useful in weight loss: - Drinking hot water of Narana Kotha in the morning is beneficial in reducing weight.  If you drink this water regularly then it will help in weight loss.  Water does not contain calories.  Apart from this, drinking water in the morning flushes out the toxins from the body and there is no swelling in the body and metabolism also increases.  It helps in burning calories and keeps the weight under control easily.

7) Hunger: - By drinking water in the morning, every corner of the body gets cleaned, our intestines also get cleaned.  By drinking water from Narana Koth in the morning, we feel hungry and feel like having breakfast.  Apart from this, every problem like urination, menstruation, eyes, kidney and throat gets rid of.

8) Relief from constipation: - People who have constant constipation problem, they should drink two to three glasses of warm water every morning after waking up.  So that the stool trapped in the intestine is removed easily and quickly.  Drinking water does not dry the stool and the problem of constipation goes away with time.

9) Improves Metabolism: - Drinking water on an empty stomach daily keeps the metabolism active.  For those who are on a diet, it is important to consume water on an empty stomach, as water helps in increasing the metabolic rate by up to 25 percent.

According to the rules of drinking water: - If we look at it this way, then you can drink two types of water, one plain water and the other slightly warm water.  It is more beneficial if hot water is drunk, although plain water is also beneficial, but special care should be taken to avoid drinking cold water.

When you get out of bed in the morning, as shown in the above photo, there are many stomach related problems to sit, we can also call it Indian style sitting.  Sitting like this is very beneficial for our health.  After sitting like this, you have to drink one to two glasses of water.  Water should be drunk slowly and in small sips, not in a hurry.

After sitting like this you will notice that within a few minutes the pressure will start and your stomach will feel very light after going to the toilet. If the pressure does not come immediately, take a short walk.  But there will be pressure for a maximum of five minutes.  In this way drinking water and getting rid of many other problems of the body.  Many diseases can be avoided.  Most of the people have adopted this method and they have got many benefits.  You can also see positive results by following this method for 15 days.

(Note: All the information mentioned above is internet based, so consult an expert or expert first.)

ગુજરાતીમાં વાચવાં અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post

Reviews