કુદરતી રીતે શરીર રહેલો બધો જ કચરો બહાર કાઢવા માટે અપનાવો આ 3 આયુર્વેદિક નિયમો ફેફસાં, કિડની, આંતરડા, લીવર અને ત્વચાનો બધો કચરો બહાર નીકળી જશે

Along with our food and drink, many types of toxic elements reach the body along with nutrients.  Apart from this, toxins reach our body due to many other reasons.  These toxins damage the internal organs of the body.  It also weakens our immune system.

કુદરતી રીતે શરીર રહેલો બધો જ કચરો બહાર કાઢવા માટે અપનાવો આ 3 આયુર્વેદિક નિયમો ફેફસાં, કિડની, આંતરડા, લીવર અને ત્વચાનો બધો કચરો બહાર નીકળી જશે

These harmful substances also damage the skin.  Ayurveda has laid down some important rules to get rid of these harmful substances and for this function it is important to stimulate those parts of the body which help in removing waste from the body

Apart from lungs, kidney, intestines and liver, detoxifying the skin is also considered very important.  So in this article we will tell you about some of the suggested methods for detoxification in Ayurveda.  So let's know about these methods.

Ayurvedic Tips for Body Detox: According to experts, the easiest way to detox the body is by following a healthy diet.  In addition to seasonal fruits and vegetables, herbs and drinking plenty of water help the body function optimally and flush out harmful substances accumulated in the body.

The fiber, vitamin C and antioxidants from these foods help with kidney function, increase the body's metabolism and help keep the body healthy.  Ayurveda recommends following rules for detoxification of the body and skin.

1- Have food before sunset.  Eating food by 7 pm will make it easier to digest before going to sleep.  Similarly, the body will also be able to use the nutrients from food properly.

2- Drink fresh and seasonal vegetable juices.  Vegetables like cucumber, milkweed and pitha are high in water and dietary fiber and drinking the juice of these vegetables on an empty stomach cleanses the vital organs of the body like liver and intestines and makes them work better.

3- Take liquid food only once in a week.  This helps in weight loss.  Along with this, it also helps in keeping the body hydrated and clean.

ગુજરાતીમાં વાચવાં અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post

Reviews